Thông báo danh sách SV thi lại các lớp K67,68,69,70 Hệ đại học chính quy kỳ 1 năm học 2020 - 2021


Thông báo danh sách SV thi lại các lớp K67,68,69,70 Hệ đại học chính quy kỳ 1 năm học 2020 - 2021

28/04/2021

Sinh viên xem chi tiết theo file đính kèm.

Lớp trưởng các lớp đăng ký thi lại cho lớp tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT trong hai ngày 4-5/5/2021

Các lớp không đăng ký thi lại Phòng sẽ không xếp lịch và danh sách thi.

File đính kèm