Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học - HK1 2018 2019


Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học - HK1 2018 2019

02/01/2019

Hiện nay kết quả thi Học kỳ 1 - Năm học 2018 -2019 đã được hoàn thiện 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo: từ ngày 02/01/2019 đến ngày 11/01/2019.

Sinh viên có thể in mẫu đơn trong tại đây : http://utt.edu.vn/dbcldt/quy-che-bieu-mau/quy-che-bieu-mau/mau-don-phuc-khao-bai-thi-ket-thuc-hoc-phan-a2304.html

Lưu ý: yêu cầu ghi chính xác, đầy đủ tất cả các thông tin .

Đơn xin phúc khảo nộp về phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT - P.409-H1 (có thể nộp hộ)