Tính lại điểm tổng kết học phần sau thi lại (thi lần 2) - Áp dụng từ khóa 72


Tính lại điểm tổng kết học phần sau thi lại (thi lần 2) - Áp dụng từ khóa 72

06/03/2023

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Công nghệ GTVT 2284/QĐ-ĐHCNGTVT và thông báo 1196/TB-ĐHCNGTVT, điểm học phần sau khi thi lại (thi lần 2) được công nhận như sau:

Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT thông báo danh sách Sinh viên được cập nhật điểm học phần theo quy định trên như File đính kèm