Thông báo gửi chìa khoá dự phòng của các đơn vị tại bảo vệ