Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá kinh tế mở rộng để đánh giá tác động kinh tế - xã hội của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng


Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá kinh tế mở rộng để đánh giá tác động kinh tế - xã hội của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng

15/09/2021

Đây là đề tài KHCN Cấp Bộ GTVT năm 2020 của nhóm tác giả: TS Trương Thị Mỹ Thanh, TS Nguyễn Thị Nga - Trường Đại học Công nghệ GTVT; TS An Minh Ngọc - Đại học Kochi (Nhật Bản); TS Nguyễn Thị Cẩm Vân - Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp đánh giá tác động kinh tế mở rộng cho các dự án cơ sở hạ tầng, xây dựng dự thảo khung tính toán và các chỉ tiêu tính toán tác động kinh tế mở rộng phù hợp tới đặc thù phát triển các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và đặc thù phát triển kinh tế tại Việt Nam. Từ đó, nhóm nghiên cứu áp dụng tính toán tác động kinh tế mở rộng cho đoạn tuyến Hà Nội - Vinh thuộc đề xuất dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Hình 1. Mô hình tổng quát đánh giá tác động kinh tế mở rộng

Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao thương hàng hoá và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đánh giá tác động của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông lên sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực hoặc vùng kinh tế đã được thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, việc đánh giá mới tập trung chủ yếu vào khả thi của dự án trên quan điểm phân tích lợi ích kinh tế xã hội trực tiếp của dự án, mà chưa chú trọng đến thẩm định các tác động kinh tế gián tiếp và dài hạn của dự án trên vùng kinh tế có hành lang tuyến đi qua. Do đó, dẫn đến kết quả phân tích chỉ tiêu kinh tế xã hội không đủ hấp dẫn nên khó ra quyết định lựa chọn đầu tư.

Kết quả chính của đề tài đã nghiên cứu phương pháp đánh giá tác động kinh tế mở rộng cho các dự án cơ sở hạ tầng, xây dựng đề xuất khung tính toán và chỉ tiêu tính toán, áp dụng tính toán tác động kinh tế mở rộng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, hoàn thiện bước đánh giá kinh tế xã hội dự án. Việc đánh giá lợi ích kinh tế mở rộng có ý nghĩa quan trọng trong việc lượng hoá các tác động kinh tế gián tiếp và dài hạn mà tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có thể mang lại, đặc biệt hơn 20 tỉnh thành mà dự án đi qua. Do quá trình đánh giá chuyển từ phương pháp phân tích chi phí lợi ích CBA thành phân tích lợi ích của một loạt các tác động lớn hơn đối với tiếp cận và sử dụng đất, thị trường bất động sản, và thị trường lao động.

Kết quả của nghiên cứu cung cấp những tính toán khoa học về các tác động kinh tế mở rộng, hỗ trợ cho Bộ GTVT (cơ quan đề xuất dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam), các cơ quan quản lý cũng như người dân hiểu rõ hơn về những lợi ích dài hạn mà các dự án phát triển CSHT GTVT có thể mang lại cho nền kinh tế.

Vui lòng tham khảo nội dung liên quan đến đề tài tại đây