Thông báo về Chương trình học bổng toàn phần của Hội đồng Giao lưu văn hóa Ấn Độ niên khóa 2023-2024