Thông báo về việc đăng ký tham dự Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học năm 2023