Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 28 Quy chế CTNB về chi hoạt động KHCN và HTQT


Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 28 Quy chế CTNB về chi hoạt động KHCN và HTQT

17/02/2023

Quyết định số 202/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 9/1/2023 của Hiệu trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 28 về chi hoạt động KHCN và HTQT của Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Xem nội dung Quyết định tại đây