Chiến lược phát triển KHCN-HTQT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030


Chiến lược phát triển KHCN-HTQT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

04/07/2019

Chiến lược phát triển KHCN-HTQT Trường Đại học Công nghệ GTVT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành kèm theo Quyết định số 3982/QĐ-ĐHCNGTVT, ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Xem toàn văn Chiến lược tại đây