Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải


Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

04/07/2019

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3789/QĐ-ĐHCNGTVT,  Ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

Thay thế Quy định số 1788/QĐ-ĐHCNGTVT,  Ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT).