GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

BỘ MÔN VẬT LÝ

22/12/2015

Bộ môn Vật lý được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 95/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014

Xem chi tiết

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

11/11/2015

Khoa Khoa học ứng dụng được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1456/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011

Xem chi tiết

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

11/11/2015

Bộ môn Ngoại ngữ được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1795/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 06/8/2015

Xem chi tiết

BỘ MÔN HÓA HỌC

11/11/2015

Bộ môn Hóa học được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 95/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014

Xem chi tiết

BỘ MÔN TOÁN

11/11/2015

Bộ môn Toán được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1967/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011

Xem chi tiết