BỘ MÔN VẬT LÝ


BỘ MÔN VẬT LÝ

22/12/2015

Địa chỉ: Phòng 410 Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email : bmly@utt.edu.vn

*Tổ chức nhân sự:

- Trưởng bộ môn: TS. Trần Quốc Tuấn

- Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thành Vinh

- Tổng số CB-GV-CNV: 07 người. (Trong đó: TS: 03; ThS: 04)

* Chức năng:

Bộ môn Vật lý trực thuộc Khoa Khoa học ứng dụng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn học Vật lý cho các chuyên ngành đào tạo của Trường; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

 * Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường và của khoa;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao;

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và của khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường, thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Quản lý chuyên môn các cơ sở đào tạo của Trường;

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hội đồng khoa học và đào tạo, Hiệu trưởng và Trưởng khoa;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được khoa và nhà trường giao.