CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

11/11/2015

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

1. Tên chương trình đào tạo tiếng Việt: Kế toán doanh nghiệp

    Tên chương trình đào tạo tiếng Anh: Account business


2. Thời gian đào tạo, Văn bằng tốt nghiệp:

Loại hình đào tạo

Thời gian đào tạo

Văn bằng tốt nghiệp

1. Đại học chính quy

3,5 - 4 năm

Cử nhân Kế toán

2. Cao đẳng chính quy

3 năm

Cử nhân Kế toán

3. Đại học liên thông

1,5 năm

Cử nhân Kế toán

4. Cao đẳng liên thông

1,5 năm

Cử nhân Kế toán

5. Đại học (văn bằng 2)

3 năm

Cử nhân Kế toán

6. Cao học

2 năm

Thạc sỹ kế toán


3. Tuyển sinh: Tổ hợp môn thi

- Toán; Lý; Hóa.

- Toán; Lý; Tiếng Anh.

- Toán; Hóa; Tiếng Anh.

- Toán; Văn; Tiếng Anh.


4. Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Bộ phận Kế toán, kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lí nhà nước…

- Bộ phận kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập, các công ty tư vấn kế toán  - kiểm toán – thuế,…

- Các tổ chức nghiên cứu đào tạo trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán


5. Khối lượng kiến thức toàn khóa

STT

KHỐI KIẾN THỨC

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

TỔNG

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

27

4

31

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

94

12

106

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

32

6

38

2.2

Kiến thức ngành

42

6

48

2.3

Thực hành, thực tập nghề nghiệp

8

 

8

2.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5

Khóa luận tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

121

16

137