Bộ môn Logistics và Vận tải Đa phương thức


Bộ môn Logistics và Vận tải Đa phương thức

04/11/2015

Giới thiệu chung.

  • Bộ môn Vận tải Sắt - bộ, Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1964/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011. Ngày 01 tháng 8 năm 2016, Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định số 2237/QĐ-ĐHCNGTVT về việc đổi tên Bộ môn Vận tải Sắt - bộ thành Bộ môn Logistics và Vận tải Đa phương thức thay thế QĐ số 1964/QĐ-ĐHCNGTVT.
  • Địa chỉ: P507 nhà H1, Khu hiệu bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Phố Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội.
  • Điện thoại:                      ; Email: bmvts@utt.edu.vn

Tổ chức nhân sự.

  • Trưởng bộ môn: TS. Vũ Thị Hải Anh
  • Tổng số CB-GV-CNV: 12 người ( Trong đó: Tiến sỹ: 04, Thạc sỹ: 08)

Chức năng, nhiệm vụ.

  • Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức, Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải và Trường.

Ngành/chuyên ngành đào tạo.

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chuyên ngành

Trình độ

Thời gian đào tạo

1

Khai thác vận tải

52840104

Logistics và Vận tải đa phương thức

Đại học

3,5 - 4 năm

Logistics và Vận tải đa phương thức (Việt-Anh)

Đại học

3,5 - 4 năm

Quản lý điều hành vận tải đường bộ

Đại học

3,5 - 4 năm

Quản lý điều hành vận tải đường sắt

Đại học

3,5 - 4 năm

2 Quản lý công nghiệp   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học 3,5 - 4 năm