Bộ môn Quản trị kinh doanh


Bộ môn Quản trị kinh doanh

04/11/2015

Giới thiệu chung.

  • Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1963/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011.
  • Địa chỉ: P506 nhà H1, Khu hiệu bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Phố Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
  • Điện thoại:                      ; Email: bmqtkd@utt.edu.vn

Tổ chức nhân sự.

  • Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn: TS. Nguyễn Việt Thắng
  • Tổng số CB-GV-CNV: 08 người ( Trong đó: Tiến sỹ: 05, Thạc sỹ: 03

Chức năng, nhiệm vụ.

  • Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải và Trường.

Ngành/chuyên ngành đào tạo

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chuyên ngành

Trình độ

Thời gian đào tạo

1

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị kinh doanh

Thạc sỹ

2 năm

2

Quản trị kinh doanh

52340101

Quản trị kinh doanh

Đại học

3,5 - 4 năm

Quản trị kinh doanh

(Quản trị kinh doanh Việt-Anh)

Đại học

3,5 - 4 năm

Quản trị Marketing

Đại học

3,5 - 4 năm

Quản trị Tài chính và Đầu tư

Đại học

3,5 - 4 năm

3 Thương mại điện tử   Thương mại điện tử Đại học 3,5 - 4 năm