Bộ môn Tài chính - ngân hàng


Bộ môn Tài chính - ngân hàng

04/11/2015

Giới thiệu chung.

  • Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1961/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011.
  • Địa chỉ: P503 nhà H1, Khu hiệu bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Phố Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
  • Điện thoại:                ; Email: bmtcnh@utt.edu.vn

Tổ chức nhân sự.

  • Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn: TS. Nguyễn Minh Nguyệt
  • Tổng số CB- GV- CNV: 05 người. (Trong đó: Tiến sĩ: 01;  Ths: 04) 

Chức năng, nhiệm vụ.

  • Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải và Trường.