Văn phòng Khoa


VĂN PHÒNG KHOA

03/11/2015

Giới thiệu chung.

  • Tổ Văn phòng Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1960/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011.
  • Địa chỉ: P509 nhà H1, Khu hiệu bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Phố Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04)35520750; Email: vpkktvt@utt.edu.vn

Tổ chức nhân sự. 

  • Tổ trưởng: TS. Hoàng Thị Hồng Lê
  • Tổng số CB-GV-CNV: 06 người ( Trong đó: Tiến sỹ: 02, Thạc sỹ: 04)

Chức năng, nhiệm vụ

  • Tổ văn phòng Khoa Kinh tế vận tải có chức năng giúp Trưởng khoa quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa và kế hoạch đào tạo của nhà trường; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên trong phạm vi khoa quản lý.