Chức năng nhiệm vụ


Chức năng nhiệm vụ

04/04/2016

Quản lý, tổ chức đào tạo khối ngành kinh tế, vận tải trình độ cao đẳng, trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.