DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC


DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC

04/04/2016

TT

BÀI BÁO KHOA HỌC

TÁC GIẢ

 

1. Doanh nghiệp lựa chọn phương thức huy động vốn

ThS. Nguyễn Minh Nguyệt, ThS. Trần Trung Kiên, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (2013)

 

2. Lựa chọn cơ cấu nguồn vốn tối ưu trong doanh nghiệp

ThS Nguyễn Minh Nguyệt, ThS Trần Trung Kiên, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (2013)

 

3. Một số nhân tố doanh nghiệp cần xem xét khi hoạch định cấu trúc vốn tối ưu

ThS Nguyễn Minh Nguyệt, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (2014)

 

4. Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kém hiệu quả: Nguyên nhân và giải pháp

ThS Nguyễn Minh Nguyệt, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán  (2015)

 

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chí đánh giá phát triền bền vững cơ sở hạ tầng GTVT, ứng dụng đánh giá sự phát triển bền vững của hành lang kinh tế Vũng Tàu – Tân Thành

ThS. Hoàng Thị Hồng Lê, ThS Lê Xuân Trường, Tạp chí GTVT, số đặc biệt năm 2015

 

6. Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp VTHK

PGS.TS. Vũ Trọng Tích, ThS. Hoàng Thị Hồng Lê, Tạp chí GTVT, năm

 

7. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội

ThS. Hoàng Thị Hồng Lê, Tạp chí GTVT, năm

 

8. Một số vấn đề về giá gốc và thực trạng kế toán giá gốc ở Việt Nam hiện nay

ThS. Đặng Thị Huế, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 5/2015

 

9. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX và giá thành sản phẩm tại các CTCP thiết bị điện

ThS. Đặng Thị Huế, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 9/2012

 

 

10. Kinh nghiệm tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh

ThS. Đặng Thị Huế, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 1+2/2013

 

 

11. Bài học kinh nghiệm từ phương pháp lập báo cáo tài chính Mỹ trong các doanh nghiệp

ThS. Trần Thị Lan Hương, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 5/2015

 

12. Đánh giá hạch toán TSCĐ tại các công ty xây dựng

ThS. Vương Thị Bạch Tuyết, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 3/2012

 

13. Sự khác biệt về kế toán chi phí, doanh thu trước và sau khi ban hành VAS 29 “ Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”

ThS. Nguyễn Thị Thái An, ThS. Vương Thị Bạch Tuyết, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán, số 10/2013

(Đồng tác giả)

 

14. Thiết kế bảng tính và phân bổ KHTSCĐ tại Tổng công ty XDCT giao thông 8 theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

ThS. Nguyễn Thị Thái An, ThS. Vương Thị Bạch Tuyết, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 4/2015

 

15. Dấu hiệu gian lận và sai sót chủ yếu về kế toán hoạt động ngân hàng thương mại

ThS. Nguyễn Thị Thái An, ThS. Vương Thị Bạch Tuyết, Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 8/2015

(Đồng tác giả)

 

16. Kế toán chi phí Logitics góp phần tăng lợi nhuận của doanh nghiệp

ThS. Nguyễn Thị Thái An, ThS. Vương Thị Bạch Tuyết, Tạp chí Thanh tra tài chính, số 9/2015

 

17. Một số ý kiến trao đổi về kế toán tài sản cố định

ThS. Nguyễn Thị Thái An, ThS. Chu Thị Bích Hạnh, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, số 134/2012

 

18. Kế toán quản trị chi phí của Hoa kỳ bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Thái An, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 3/2012

 

19. Thực trạng hoạt động kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Thái An, Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 7/2013

 

20. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

ThS. Nguyễn Thị Thuận, Tạp chí Giáo dục & xã hội, số 9/2015

 

21. Kế toán trong kinh doanh dịch vụ tư vấn xây dựng. một số vấn đề cần trao đổi

ThS. Chu Thị Bích Hạnh, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 2/2012

 

22. Ảnh hưởng của một số chuẩn mực kế toán đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

ThS. Chu Thị Bích Hạnh, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 10/2012

 

23. Một số ý kiến về kế toán TSCĐ

ThS. Chu Thị Bích Hạnh, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 54/2012

 

24. Một số ý kiến trao đổi về chuẩn mực kế toán 15- Hợp đồng xây dựng

ThS. Chu Thị Bích Hạnh, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 8/2013

 

25. Ý kiến về thời điểm ghi nhận doanh thu và quy mô doanh thu dịch vụ tư vấn xây dựng

ThS. Chu Thị Bích Hạnh, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 5/2015

 

26. Chi phí khấu hao TSCĐ: Sự khác biệt giữa quy định của thuế và kế toán

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thu, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 1/2011

 

27. Quản lý mức tiền mặt tồn quỹ đối với các doanh nghiệp hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thu, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 1/2012

 

28. Về tài khoản kế toán nguyên liệu, vật liệu theo quy định hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thu, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 7/2012

 

29. Vận dụng nguyên tắc kế toán để xác định chi phí trong doanh nghiệp

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thu, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 11/2013

 

30. Đặc điểm của sản phẩm phần mềm ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thu, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số 10/2014

 

31. Khái niệm về một hệ thống vận tải biển bền vững

ThS. Lâm Phạm Thị Hải Hà, Tạp chí Con đường xanh, 2014

32. Cách xếp hạng các hãng hàng không và cảng hàng không trên thế giới

ThS. Lâm Phạm Thị Hải Hà, Tạp chí Con đường xanh, 2015

 

33. Vai trò của Marketing trực tiếp đối với các doanh nghiệp Việt Nam

ThS. Hoàng Thị Thanh, Tạp chí Công thương, 2015

 

34. Một số vấn đề về chiến lược quản trị quan hệ khách hàng trong các doanh nghiệp du lịch

ThS. Đặng Thu Hằng, Tạp chí Giao thông vận tải, 2015

 

35. Quản lý chất lượng VTHK ĐSVN  hướng tới quản lý chất lượng toàn diện

PGS.TS Lê Quân, Ths Hoàng Văn Lâm, Tạp chí GTVT số 7/2008.

 

36. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong mối quan hệ giữa người tiêu dùng, người lao động, nhà QLDN và quản lý kinh tế vĩ mô

ThS. Hoàng Văn Lâm  , Tạp chí GTVT số 3/2011.

 

37. Một số quan điểm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách để tăng cường năng lực cạnh tranh của ĐSVN

PGS.TS Lê Quân, NCS Hoàng Văn Lâm, Kỷ yếu khoa học tháng 12/2012, Hội Kinh tế vận tải ĐSVN

 

38. Phân tích các yếu tố hình thành chất lượng VTHK bằng đường sắt

ThS. Hoàng Văn Lâm , Tạp chí GTVT số 7/2013.

 

 

39. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu CLVTHK bằng đường sắt

ThS. Hoàng Văn Lâm, , Tạp chí GTVT số 9/2014.

 

40. Nhu cầu vận chuyển hành khách trong kinh tế thị trường

PGS.TSKH Nguyễn Hữu Hà, Ths Lê Thu Sao, Tạp chí GTVT, 4/2005

 

41. Tác động của các yếu tố thuộc môi trường sản xuất kinh doanh đến hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt trong điều kiện hiện nay

ThS. Lê Thu Sao, Tạp chí GTVT, số 9/2011

 

42. Sử dụng phân tích SWOT trong xây dựng chiến lược kinh doanh vận tải đường sắt

ThS. Lê Thu Sao, Tạp chí GTVT, số 11/2011

 

43. Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trưởng và hội nhập quốc tế

GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà, Ths Lê Thu Sao, Tạp chí GTVT, 3/2012

 

44. Hoạt động vận chuyên container trên đường sắt, những vấn đề hiện tại và giải pháp cho tương lai

TS Lê Thu Sao, Tạp chí GTVT, số đặc biệt năm 2015

 

45. Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án nhà máy thủy điện Hủa Na

ThS. Nguyễn Hùng Cường, Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP HCM, số 3(31) 2013.

 

46. Phân tích giá thành sản xuất của dự án phong điện đảo Phú Quý theo phương pháp giá năng lượng quy dẫn (LCOE)

ThS. Nguyễn Hùng Cường, Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thùy Dung; Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP HCM, số 5(33) 2013

 

47. Những lợi ích và thách thức khi áp dụng mô hình hợp tác công – tư để phát triển điện gió tại Việt nam

ThS. Nguyễn Hùng Cường, Tạp chí Nhân lực KHXH, Học Viện khoa học Xã hội, số 7(14) 2014.

 

48. Kinh nghiện phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam

ThS. Nguyễn Hùng Cường, Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP HCM, số 3(42) 2015.

 

49. Chính sách năng lượng tái tạo của cộng hòa liên bang Đức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

ThS. Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Tiến Dũng, Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn, số 4(29) 2015.

 

50. Chính sách năng lượng tái tạo của Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Hùng Cường, Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP HCM, số 6(45) 2015.

 

51. Chính sách năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm của Vương Quốc Anh và bài học đối với Việt Nam

ThS. Nguyễn Hùng Cường, ThS. Lê Thu Hiền, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bộ KH&CN, số 10A(679) 2015.

 

52. Finace climate: China’s experiences and lessons for Viet Nam

ThS. Nguyễn Hùng Cường, Journal of Science HCM City Open University, số 4(16) 2015.

 

53. Nghiên cứu mối tương quan giữa các biến số marketing trong mô hình “7P + S” cho dịch vụ vận tải hành khách đường sắt

ThS. Vũ Thị Hải Anh, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà, Tạp chí GTVT , số     năm