Lịch thi và danh sách phòng thi học kỳ 2 2023 2024 - Đợt thi 1 và đợt kỳ phụ 8.1