Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 Hệ Đại học chính quy


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 Hệ Đại học chính quy

25/11/2015
TT Khóa Mã môn Tên môn Hình thức thi     Ca thi
Đại học K63
1 DCK63 DC3QT51 Quản trị doanh nghiệp 0 25/11/15 (Thứ 4) 2
2 DCK63 DC3KV32 Phân tích hoạt động kinh doanh 0 30/11/15 (Thứ 2) 2
3 DCK63 DC3QT69 Quản trị rủi ro 0 2/12/15 (Thứ 4) 2
4 DCK63 DC3KV43 Kiểm toán báo cáo tài chính Viết 3/12/15 (Thứ 5) 2
5 DCK63 DC3QT67 Quản trị chất lượng 0 4/12/15 (Thứ 6) 2
6 DCK63 DC4KT22 Thực hành nghiệp vụ kế toán 2 TH 7/12/15 -9/12/15 S,C
7 DCK63 DC3QT94 Hệ thống thông tin quản lý 0 7/12/15 (Thứ 2) 2
8 DCK63 DC3KT25 Đồ án Kế toán 9/12/15 -11/12/15 S,C
9 DCK63 DC3QT63 Quản trị chiến lược 0 10/12/15 (Thứ 5) 4
10 DCK63 DC4QT21 Thực tập nghiệp vụ quản trị 1 TH 14/12/15 (Thứ 2) SA
11 DCK63 DC3KT60 Tin học kế toán 14/12/15 -16/12/15 S,C
12 DCK63 DC3QT52 Đồ án Quản trị doanh nghiệp 16/12/15 (Thứ 4) CH
Đại học K64
1 DCK64 DC1LL04 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Viết 24/11/15 (Thứ 3) 3
2 DCK64 DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh Viết 25/11/15 (Thứ 4) 3
3 DCK64 DC3QT64 Quản trị tài chính doanh nghiệp 0 27/11/15 (Thứ 6) 3
4 DCK64 DC3KV30 Kế toán hành chính sự nghiệp Viết 30/11/15 (Thứ 2) 3
5 DCK64 DC3QT65 Quản trị nhân sự 0 30/11/15 (Thứ 2) 3
6 DCK64 DC3QT94 Hệ thống thông tin quản lý 0 2/12/15 (Thứ 4) 3
7 DCK64 DC2KV90 Thương mại điện tử Viết 2/12/15 (Thứ 4) 3
8 DCK64 DC3KV49 Thuế Viết 4/12/15 (Thứ 6) 3
9 DCK64 DC3QT11 Tâm lý học trong quản trị 0 4/12/15 (Thứ 6) 3
10 DCK64 DC3KT26 Kế toán quản trị Viết 7/12/15 (Thứ 2) 3
11 DCK64 DC3QT62 Quản trị sản xuất 2 Viết 8/12/15 (Thứ 3) 3
12 DCK64 DC2KV77 Pháp luật kinh tế 0 10/12/15 (Thứ 5) 3
13 DCK64 DC1CB32 Tiếng Anh 2 Viết 12/12/15 (Thứ 7) 3
14 DCK64 DC3KT33 Tiếng Anh 3 Viết 14/12/15 (Thứ 2) 2
Đại học K65
1 DCK65 DC2KV93 Pháp luật kinh tế 0 24/11/15 (Thứ 3) 1
2 DCK65 DC2KV67 Tài chính - Tiền tệ 0 24/11/15 (Thứ 3) 4
3 DCK65 DC1CB99 Phương pháp nghiên cứu khoa học 0 25/11/15 (Thứ 4) 4
4 DCK65 DC2CB89 Bảo hiểm trong giao thông vận tải Viết 26/11/15 (Thứ 5) 2
5 DCK65 DC2KV73 Quản trị học 0 27/11/15 (Thứ 6) 2
6 DCK65 DC1CB20 Lý thuyết xác suất - thống kê Viết 27/11/15 (Thứ 6) 4
7 DCK65 DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh Viết 27/11/15 (Thứ 6) 4
8 DCK65 DC2KV82 Kinh tế quốc tế Viết 30/11/15 (Thứ 2) 1
9 DCK65 DC3VL25 Công nghệ vận tải 1 Viết 30/11/15 (Thứ 2) 1
10 DCK65 DC3KX71 Kinh tế xây dựng Viết 30/11/15 (Thứ 2) 4
11 DCK65 DC2VS67 Định mức kinh tế kỹ thuật vận tải đường sắt Viết 30/11/15 (Thứ 2) 4
12 DCK65 DC2VB67 Định mức kinh tế kỹ thuật vận tải ô tô Viết 1/12/15 (Thứ 3) 1
13 DCK65 DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương Viết 1/12/15 (Thứ 3) 4
14 DCK65 DC2KV22 Định mức kinh tế kỹ thuật Viết 2/12/15 (Thứ 4) 2
15 DCK65 DC2KV64 Kinh tế học Viết 2/12/15 (Thứ 4) 3
16 DCK65 DC1CB92 Môi trường trong xây dựng Viết 3/12/15 (Thứ 5) 1
17 DCK65 DC2VB39 Hạ tầng Giao thông vận tải đường bộ Viết 3/12/15 (Thứ 5) 2
18 DCK65 DC2VS56 Sức kéo đoàn tàu Viết 4/12/15 (Thứ 6) 1
19 DCK65 DC1CB31 Tiếng Anh 1 Viết 4/12/15 (Thứ 6) 4
20 DCK65 DC1CB32 Tiếng Anh 2 Viết 4/12/15 (Thứ 6) 4
21 DCK65 DC2VL21 Phương tiện vận tải Viết 4/12/15 (Thứ 6) 4
22 DCK65 DC2KV63 Kinh tế lượng Viết 7/12/15 (Thứ 2) 1
23 DCK65 DC3VS51 Thiết kế ga đường sắt Viết 7/12/15 (Thứ 2) 2
24 DCK65 DC2KV72 Quản trị học  0 7/12/15 (Thứ 2) 3
25 DCK65 DC2KV90 Thương mại điện tử Viết 7/12/15 (Thứ 2) 3
26 DCK65 DC2KX42 Thiết kế cầu Viết 7/12/15 (Thứ 2) 4
27 DCK65 DC2KX41 Thiết kế đường Viết 9/12/15 (Thứ 4) 3
28 DCK65 DC2KV77 Pháp luật kinh tế 0 9/12/15 (Thứ 4) 3
29 DCK65 DC2CB94 Văn hóa kinh doanh 0 9/12/15 (Thứ 4) 4
30 DCK65 DC1CB12 Toán 2 Viết 10/12/15 (Thứ 5) 3
31 DCK65 DC3KV31 Thống kê kinh doanh 0 11/12/15 (Thứ 6) 2
32 DCK65 DC3QT11 Tâm lý học trong quản trị 0 11/12/15 (Thứ 6) 4
33 DCK65 DC1LL02 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Viết 14/12/15 (Thứ 2) 1
34 DCK65 DC3KT20 Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Viết 14/12/15 (Thứ 2) 4
35 DCK65 DC2KV68 Nguyên lý kế toán Viết 17/12/15 (Thứ 5) 2
36 DCK65 DC3KT22 Kế toán tài chính 2 Viết 17/12/15 (Thứ 5) 3

File đính kèm