Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2016-2017, Khóa 66 Hệ Cao đẳng chính quy