Thời khóa biểu HP GDTC HK2 năm học 2016-2017, Khóa 66 Hệ Đại học chính quy