Quy định về điều kiện xét học bổng KKHT, mức xét và quỹ học bổng KKHT