Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016-2017


Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016-2017

19/12/2016

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về nghiên cứu khoa học năm 2016-2017. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, khối ngành Kinh tế Vận tải tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài. Tham dự hội đồng xét duyện đề cương đề tài có TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường, các nhà khoa học, các chuyên gia và các giảng viên là chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu.

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt 08 đề cương nghiên cứu khoa học của các tác giả, hội đồng xét duyệt đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá để các tác giả hoàn thiện đề cương nghiên cứu.

Theo kế hoạch, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016-2017 tổ chức nghiệm thu đề tài vào khoảng thời gian trung tuần tháng 6 năm 2017.