THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2017-2018, HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 67,68