Công Vũ Hà Mi

Công Vũ Hà Mi

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam.
  số 26 - tháng 11/2020
  Tạp chí Công thương
 • 2
  Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến hệ thống thông tin kế toán
  Kỳ 2 tháng 9/ 2020 - Trang 62-64
  Tạp chí tài chính
 • 3
  Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, nhân viên các Trường đại học Tư thục trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
  2019
  Kinh tế và phát triển
 • 4
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics
  2019
  Kinh tế và dự báo
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin