Đặng Thị Bích Hợp

Đặng Thị Bích Hợp

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ứng dụng số liệu Lidar trong nghiên cứu sol khí ở Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
 • 2
  Nghiên cứu chế tạo lớp hấp thụ của pin mặt trời loại màng mỏng CIGS bằng phương pháp điện hoá (Mã số QG 10-15)
  Vai trò: Thành viên
  2012
 • 3
  Nghiên cứu mô phỏng biến đổi điện trường ở bề mặt Trái đất dưới ảnh hưởng của mây dông, ứng dụng cho khu vực Quảng Nam
  Vai trò: Thành viên
  2012
 • 4
  Nghiên cứu đặc điểm lớp biên khí quyển bằng công nghệ lidar khu vực chuyển tiếp đại dương-lục địa ở Châu Á-Thái Bình Dương (VAST.HTQT. Nga.13/12-13)
  Vai trò: Thư ký
  2013
 • 5
  Xác định độ cao lớp biên khí quyển khu vực Hà Nội từ số liệu Lidar
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2013
 • 6
  Nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động sét và lượng mưa sinh ra do mây dông trên khu vực miền Bắc Việt Nam
  Vai trò: Thành viên
  2014
 • 7
  Nghiên cứu đánh giá thông lượng và các đặc trưng cơ bản của son khí (aerosol) và đề xuất các giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo thời tiết, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường (ĐLĐL.3-2011-NCCB)
  Vai trò: Thành viên
  2014
 • 8
  Nghiên cứu phân tích thành phần hữu cơ sơ cấp và thứ cấp trong mẫu sol khí PM2.5 tại Sơn La trong đợt đo tháng 3-4/2013
  Vai trò: Thành viên
  2015
 • 9
  Nghiên cứu sự độc hại và nguy hiểm của môi trường bị ô nhiếm từ lượng khí thải tại các khu vực đông dân cư và đô thị hóa của Việt Nam và Nga (VAST. HTQT. NGA. 04/15-16)
  Vai trò: Thư ký
  2016
 • 10
  Nghiên cứu thông số khí quyển sử dụng quan trắc vệ tinh và đo đạc LIDAR trong đánh giá ảnh hưởng của khí quyển lên chất lượng ảnh vệ tinh (VT/CB-02/14-15 )
  Vai trò: Thành viên
  2016
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  A CLOSE CORRELATION BETWEEN DISORDERS-DEFECTS AND SUPERCONDUCTING TRANSITION TEMPERATURE OF Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2-xNaxCu3O10+δ SUPERCONDUCTORS
  2018
  Vietnam Journal of Science and Technology 56 (1A) (2018) 41-49
 • 2
  Effect of Na Substitution on Structural and Superconducting Properties of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2-xNaxCu3O10+δ Compound
  2016
  The 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology
 • 3
  EQCM studies of the effect of sulfamic acid on the formation Cu-Se compounds
  2015
  Journal of Ceramic Processing Research, Vol. 16, No. 1, pp. 5-10.
 • 4
  Study of the Effect of Sulfamic Acid on Formation Cu-Se Compounds by CV and EQCM
  2014
  VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 30, No. 2, pp. 25-32.
 • 5
  Electrochemical quart crystal microbalance study of electrodeposition of copper-selenium thin films
  2013
  Journal of Mathematics-Physics, Vietnam national university, Hanoi, Vol. 29, No 2, pp. 25-32.
 • 6
  Effect of electrodeposition potential on the composition and morphology of CIGS absorber thin film
  2012
  Bulletin of Materials Science
 • 7
  Electrodeposition of Cu(InGa)Se2 Absorber Layer Towards Solar Cell Application
  2012
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 8(57), quyển 3, tr. 170, ISSN số 1859-1531.
 • 8
  Effect of sulfamic acid as complexing agent on electrodeposition of CIGS absorber thin film
  2012
  Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 13, Special 2, pp. s318-s322.
 • 9
  Nghiên cứu lắng đọng điện hóa màng mỏng CuGaSe2 trên các đế ITO và Mo
  2012
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50 (1A), tr. 183 -190.
 • 10
  The Hall effect and microwave absorption by vortices in an anisotropic superconductor with a periodic pinning potential
  2010
  Low Temperature Physics, Volume 36, Number 1, pp. 71-80.
 • 11
  Effect of the transport current on microwave absorption by vortices in type-II superconductors
  2009
  Low Temperature Physics, Volume 35, Number 5, pp. 365-369.
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin