Đỗ Bảo Sơn

Đỗ Bảo Sơn

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật hội thảo qua mạng Internet phục vụ các phiên họp, hội thảo ứng dụng tại Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Vai trò: Giảng viên hướng dẫn
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Fuzzy Deep Q-learning Task Offloading in Delay Constrained Vehicular Fog Computing
  07/2021
  Do Bao Son, Vu Tri An, Trinh Thu Hai, Binh Minh Nguyen, Nguyen Phi Le, Huynh Thi Thanh Binh, "Fuzzy Deep Q-learning Task Offloading in Delay Constrained Vehicular Fog Computing". In: 2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pp. 1-8. (accepted)
 • 2
  A Reinforcement Learning Algorithm for Resource Provisioning in Mobile Edge Computing Network
  2020
  H. T. Thanh Binh, N. Phi Le, N. B. Minh, T. Thu Hai, N. Q. Minh and D. Bao Son, "A Reinforcement Learning Algorithm for Resource Provisioning in Mobile Edge Computing Network," 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Glasgow, United Kingdom, 2020, pp. 1-7, doi: 10.1109/IJCNN48605.2020.9206947.
 • 3
  Evolutionary Algorithms to Optimize Task Scheduling Problem for the IoT Based Bag-of-Tasks Application in Cloud–Fog Computing Environment
  2019
  Nguyen, B.M.; Thi Thanh Binh, H.; The Anh, T.; Bao Son, D. Evolutionary Algorithms to Optimize Task Scheduling Problem for the IoT Based Bag-of-Tasks Application in Cloud–Fog Computing Environment. Appl. Sci. 2019, 9, 1730.
 • 4
  An Evolutionary Algorithm for Solving Task Scheduling Problem in Cloud-Fog Computing Environment
  2018
  In: Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology. ACM, 2018. p. 397-404.
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin