Đỗ Huyền Hương

Đỗ Huyền Hương

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Outstanding achievements of Vietnam in the fight against corruption
  Số 13, tháng 6/2020
  Tạp chí công thương
 • 2
  Thực trạng phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2019
  số 8 tháng 4/2020
  Tạp chí Công thương
 • 3
  Phát triển phương pháp tự học và tự quản lý đối với sinh viên ngành kế toán kiểm toán theo hướng mô hình thực tế tại trường Đại học CNGT vận tải
  Số tháng 6 năm 2019
  Tạp chí Dạy và học ngày nay
 • 4
  Về việc đào tạo theo hướng ứng dụng nghề nghiệp đối với ngành Kế toán kiểm toán, trường đại học CNGT vận tải
  Số tháng 5 năm 2019
  Tạp chí Kinh tế và dự báo
 • 5
  Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tỉnh Vĩnh Phúc
  Số 15 tháng 5/2018
  Tạp chí Kinh tế và dự báo
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin