Đỗ Quang Chấn

Đỗ Quang Chấn

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Vũ Anh Tuấn, Đỗ Quang Chấn. Nghiên cứu mô phỏng một số thí nghiệm chính trong môn Sức bền vật liệu bằng mô hình máy thí nghiệm ảo.
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2012
  Cấp Trường
 • 2
  Lê Văn Kiên, Đỗ Quang Chấn. Nghiên cứu khả năng sử dụng đèn tín hiệu giao thông bằng năng lượng mặt trời tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà nội/ DT141535.
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2015
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nonlinear vibration and stability of FG nanotubes conveying fluid via nonlocal strain gradient theory
  2021
  Structural Engineering and Mechanics (Techno Press, ISI, IF: 2.984)
 • 2
  Nonlinear buckling and post-buckling of imperfect FG porous sandwich cylindrical panels subjected to axial loading under various boundary conditions
  2021
  Acta Mechanica (Springer, SCI, IF=2.113)
 • 3
  Nonlinear vibration and stability of functionally graded porous microbeam under electrostatic actuation
  2021
  Archive of Applied Mechanics (Springer, ISI, IF:1.374 (2019) )
 • 4
  Nonlinear dynamic analysis of piezoelectric functionally graded porous truncated conical panel in thermal environments
  2020
  Thin-Walled Structures (Elsevier, ISI, IF = 3.488)
 • 5
  Nonlinear buckling and post-buckling analysis of shear deformable stiffened truncated conical sandwich shells with functionally graded face sheets and a functionally graded porous core
  2020
  Journal of Sandwich Structures and Materials(SAGE, ISI, IF=5.015 )
 • 6
  Do Quang Chan, Vu Do Long, Nguyen Dinh Duc. Nonlinear buckling and post-buckling of FGM shear deformable truncated conical shells reinforced by FGM stiffeners.
  2019
  Mechanics of Composite Materials Vol. 54, No. 6, pp. 745-764(Springer, SCIE, IF=0.49)
 • 7
  Do Quang Chan, Pham Dinh Nguyen, Vu dinh Quang, Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc. Nonlinear buckling and post-buckling of functionally graded CNTs reinforced composite truncated conical shells subjected to axial load
  2019
  Steel and Composite Structures 31(3), pp. 243-259. (SCIE, IF=1.56)
 • 8
  Do Quang Chan, Tran Quoc Quan, Seung-Eock Kim, Nguyen Dinh Duc. Nonlinear dynamic response and vibration of shear deformable piezoelectric functionally graded truncated conical panel in thermal environments
  2019
  European Journal of Mechanics / A Solids (Elsevier, SCI, IF = 2.931)
 • 9
  Nguyen Dinh Duc, Kim Seung-Eock, Do Quang Chan (2017). Thermal buckling analysis of FGM sandwich truncated conical shells reinforced by FGM stiffeners resting on elastic foundations using FSDT
  2017
  Journal of Thermal Stresses (Taylor & Francis, SCI, IF=1.85)
 • 10
  Do Quang Chan, Dao Van Dung, Le Kha Hoa (2018). Thermal buckling analysis of stiffened FGM truncated conical shells resting on elastic foundations using FSDT
  2018
  Acta Mechanica (Springer, SCI, IF=2.113)
 • 11
  Le Kha Hoa, Bui Thi Thu Hoai & Do Quang Chan (2018): Nonlinear thermomechanical postbuckling analysis of ES-FGM truncated conical shells resting on elastic foundations
  2018
  Mechanics of Advanced Materials and Structures (Taylor & Francis, SCIE, IF=2.645)
 • 12
  Do Quang Chan, Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc (2018). Vibration and nonlinear dynamic response of eccentrically stiffened functionally graded composite truncated conical shells surrounded by an elastic medium in thermal environments
  2018
  Acta Mechanica (Springer, SCI, IF=2.113)
 • 13
  Nonlinear analysis of functionally graded sandwich truncated conical shells reinforced by orthogonal stiffeners resting on elastic foundations
  2017
  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X
 • 14
  Dao Van Dung, Do Quang Chan (2017). Analytical investigation on mechanical buckling of FGM truncated conical shells reinforced by orthogonal stiffeners based on FSDT. Composite Structures 159: 827–841
  2017
  Composite Structures (Elsevier, SCIE, IF = 4.101)
 • 15
  Đào Huy Bích, Đào Văn Dũng, Đỗ Quang Chấn, 2015. Ổn định của vỏ tròn xoay cơ tính biến thiên chịu áp lực ngoài.
  2015
  Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng
 • 16
  Vũ Đỗ Long, Đỗ Quang Chấn, 2013. Dao động phi tuyến của vỏ thoải FGM trên nền đàn hồi
  2013
  Hội nghị Khoa học Cơ học vật rắn biến dạng
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Nguyễn Thị Giang, Bùi Gia Phi, Đỗ Quang Chấn. Giáo trình Cơ học cơ sở.
  2016
  Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin