Đỗ Thị Hương Thanh

Đỗ Thị Hương Thanh

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chế độ hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu giải pháp tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Thái Nguyên
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Đào tạo kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức (tr84-86)
  Số 537-tháng 3/2019
  Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương
 • 2
  Phương pháp kế toán chi phí mục tiêu (Target costing)-Công cụ quản lý hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong bối cảnh công nghiệp 4.0 (p.28-31)
  2018
  Tập chí Kế toán & Kiểm toán. Số 3/2018 (174)
 • 3
  Quan điểm về sự đổi mới và ảnh hưởng của sự đổi mới đến hiệu quả hoạt động trong các ngành dịch vụ (tr.58-60)
  2017
  TC Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương-Số 489-T3/2017
 • 4
  Về các công trình nghiên cứu về mức độ sử dụng các phương pháp kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất (tr.26-33)
  2017
  Tạp chí Kế toán -kiểm toán tháng 3/2017 (162)
 • 5
  Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ sử dụng phương pháp kế toán quản trị trong các DNSX Việt Nam (tập 2, tr 600-606)
  2017
  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia-Trường Đại học Quy Nhơn (Tháng 11/2017)
 • 6
  Hội nhập TPP: Cơ hội và thách thức đối với ngành thép Việt Nam
  2016
  Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương số 2/2016
 • 7
  Lấp đầy khoảng trống trong khái niệm và sự phát triển của kế toán quản trị chiến lược
  2016
  Tạp chí Tài chính tháng 5/2016
 • 8
  Thẻ điểm cân bằng trong kế toán quản trị
  2015
  Tạp chí Khoa học và công nghệ-số 6/2015
 • 9
  Giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
  2014
  Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương số tháng 11/2014
 • 10
  Phát triển các dự án nhiệt điện ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức
  2014
  Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số tháng 12/2014
 • 11
  Chế độ kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
  2014
  Tạp chí Kinh tế & phát triển-số đặc biệt T12/2014
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin