Đỗ Thị Huyền

Đỗ Thị Huyền

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2015
  Cấp Trường
 • 2
  Hoàn thiện HTKSNB tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2019
  Cấp Trường
 • 3
  Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách Nhà nước tại các Viện nghiên cứu thuộc Bộ xây dựng thực hiện khoán chi do Kiểm toán Nhà nước thực hiện
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2020
  Cấp Trường
 • 4
  Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động tài chính tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2021
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Financial risks in the construction enterprises: A comparison between Frequency regression and Bayesian econometric
  2022
  The Book series “Studies in Systems, Decision and Control” - Financial Econometrics: Bayesian Analysis, Quantum Uncertainty, and Related Topics eBook ISBN: 978-3-030-98689-6 Print ISBN 978-3-030-98688-9 Springer Publishing
 • 2
  Quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Số 766
  Tạp chí Tài chính
 • 3
  Influence of Components of Internal Control on the Effectiveness of Internal Control: Evidence from Transport Construction Enterprises in Vietnam
  Được chấp nhận đăng số tháng 11/2020
  Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)
 • 4
  Tăng cường hoạt động kiểm soát trong kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông
  Được chấp nhận đăng số tháng 10/2020
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 5
  Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: Những vấn đề đặt ra
  Số tháng 6/2020
  Tạp chí Kế toán Kiểm toán
 • 6
  Kiểm soát rủi ro tài chính thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp
  Số tháng 1+2 năm 2020
  Tạp chí Kế toán Kiểm toán
 • 7
  Data Structure Model on the Quality of Public Passenger Transport Services by Bus in Vietnam
  Vol.10, No.10, 2019
  Journal of Economics and Sustainable Development
 • 8
  Bàn về chi phí logicstic trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
  Tháng 7/2018
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 9
  Bàn về tài khoản kế toán nguyên liệu, vật liệu theo quy định hiện nay
  2016
  Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông số 01 tháng 3/2016
 • 10
  Tăng cường quản lý rủi ro trong xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2016
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2016
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Bài tập Kế toán tài chính 1
  2020
  Nhà xuất bản tài chính
 • 2
  Bài tập Kế toán tài chính 3
  2021
  Nhà xuất bản tài chính
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin