Kiều Doãn Hà

Kiều Doãn Hà

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nguyên tắc xây dựng và thực hiện chính sách thuế của Việt Nam
  Tháng 3 năm 2018
  Tạp chí TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ISSN 1859-3887 số tháng 3/2018
 • 2
  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải theo hướng ứng dụng nghề nghiệp
  Số đặc biệt tháng 5 năm 2021
  Tạp chí giáo dục và xã hội
 • 3
  Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đối với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Yên trong giai đoạn hiện nay.
  Số đặc biệt tháng 5 năm 2021
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội
 • 4
  Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam.
  Số tháng 6 năm 2020
  Tạp chí Giáo dục và xã hội
 • 5
  Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy môn toán cho sinh viên khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
  Số tháng 5 năm 2020
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay
 • 6
  Nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến cho sinh viên ngành kế toán doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải.
  Số tháng 4 năm 2020
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay
 • 7
  Để sinh viên ngành kế toán kiểm toán, Trường Đại học giao thông vận tải có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo
  Số tháng 7 năm 2019
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • 8
  Nghiên cứu các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ địa phương tại Việt Nam theo hướng bền vững
  2019
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin