Lê Minh Đức

Lê Minh Đức

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu khả năng ứng dụng Chitosan biến tính để tách và làm giàu lượng vết ion kim loại.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  Xây dựng các video hướng dẫn thí nghiệm hóa đại cương
  Vai trò: Thành viên tham gia
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điện di mao quản hai kênh loại xách tay phục vụ đánh giá nhanh chất lượng nước tại hiện trường
  Vai trò: Thành viên tham gia
  2016
  Cấp Nhà nước
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Khảo sát hiện trạng không khí và đánh giá mức độ tác động đến người tham gia giao thông trên một số tuyến phố của quận Thanh Xuân - Hà Nội
  ISSN 2354-0818
  Tạp chí Giao thông Vận tải
 • 2
  Triple – channel portable cappillary electroforesis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species
  2016
  Tạp chí Analytica Chimica Acta
 • 3
  Sơ bộ đánh giá dư lượng một số thuốc giảm đau không thuộc nhóm steroid trong nước thải Hà Nội
  2016
  Tạp chí Hóa học
 • 4
  Screening determination of pharmaceutical pollutants in different water matrices using dual-channel capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection
  2016
  Tạp chí Talanta
 • 5
  Xác định đồng thời nồng độ một số cation và anion trong nước ngầm bằng hệ thiết bị điện di mao quản đa kênh điều khiển tự động
  2015
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 6
  Tối ưu quy trình tách các nhóm anion và cation cơ bản trong mẫu nước nhằm phân tích đồng thời các ion bằng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay tự động loại 2 kênh
  2015
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 7
  In – house- made capillary electroforesis instruments coupled with contactless conductivity detection as a simple and inexpensive solution for water analysis: a case study in Vietnam
  2015
  Tạp chí Inviron. Sci.: Processes Impacts
 • 8
  Phát triển quy trình xác định lượng vết một số thuốc giảm đau trong nước thải bằng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay điều khiển tự động
  2015
  Tạp chí Hóa học
 • 9
  Determination of major anions in surface water by portable automated capillary electrophoresis with coupled capacitively contactless conductivity detector
  2014
  Tạp chí Hóa học
 • 10
  Xác định lượng vết đồng, kẽm trong nước bằng phương pháp chiết pha rắn và quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa
  2008
  Tạp chí Phân tích Lý Hóa và Sinh học
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin