Lê Văn Hiệp

Lê Văn Hiệp

Thạc sỹ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu các phương pháp xác định độ cố kết của nền đất yếu từ kết quả quan trắc địa kỹ thuật
  Vai trò: Hướng dẫn sinh viên NCKH
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Soft Computing Ensemble Models Based on Logistic Regression for Groundwater Potential Mapping
  2020
  Applied Sciences (Switzerland), Volume 10, Issue 7, 3 April 2020, pp 1-24
 • 2
  GIS Based Hybrid Computational Approaches for Flash Flood Susceptibility Assessment
  2020
  Water, Volume 12, Issue 3, pp 1-29,
 • 3
  Improvement of Credal Decision Trees Using Ensemble Frameworks for Groundwater Potential Modeling
  2020
  Sustainability, Volume 12, Issue 7, 26 March 2020, pp 1-28
 • 4
  Ensemble modeling of landslide susceptibility using random subspace learner and different decision tree classifiers
  2020
  Geocarto International, 13 Mar 2020, pp 1-23
 • 5
  Development of Artificial Neural Networks for Prediction of Compression Coefficient of Soft Soil
  2019
  CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 54
 • 6
  Development of artificial intelligence models for the prediction of Compression Coefficient of soil: An application of Monte Carlo sensitivity analysis.
  2019
  Science of The Total Environment (IF, 2017 = 4.61) 679, 172–184.
 • 7
  Analysis of Consolidation Degree Using Settlement Observation Results and Asaoka Method: A Case Study of Route Km 94+340 -:- Km 94 + 440 of Hanoi - Haiphong Highway Constructıon Project
  2017
  International Journal of Civil Engineering and Technology 8 (11): 91-11.
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Địa chất công trình
  2014
  Nhà xuất bản xây dựng
 • 2
  Bài tập cơ học đất
  2017
  Nhà xuất bản xây dựng
 • 3
  Địa chất công trình hệ đại học
  2018
  Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin