Ngô Hoài Thanh

Ngô Hoài Thanh

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phương pháp thiết kế thành phần BTXM làm đường tại Vĩnh Phúc
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2015
  Cấp Tỉnh
 • 2
  Nghiên cứu áp dụng chất gia cố đất dùng cho đường ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  Vai trò: Thành viên
  2017
  Cấp Tỉnh
 • 3
  Thiết kế bê tông xi măng thấm nước phục vụ xây dựng hệ thống tiêu thoát nước đô thị bền vững ( SUDS ), góp phần vào công tác chống ngập lụt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  Vai trò: Thành Viên
  2019
  Cấp Tỉnh
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu đặc tính nhiệt của bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá QUARTZ Thanh Sơn, Phú Thọ.
  2018
  Tạp chí cầu đường Việt Nam
 • 2
  Phân tích ảnh hưởng của kích thước tấm bê tông xi măng, của cốt liệu đá QUARTZ đến cường độ và ứng suất nhiệt trong mặt đường bê tông xi măng.
  2018
  Tạp chí cầu đường Việt Nam
 • 3
  Nghiên cứu đặc điểm mỏ đá Quartz ở Thanh Sơn, Phú Thọ
  2018
  Tạp chí cầu đường Việt Nam
 • 4
  Thiết kế thành phần bê tông xi măng làm mặt đường ô tô sử dụng cốt liệu đá Quartz Thanh Sơn, Phú Thọ bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm.
  2017
  Tạp chí cầu đường Việt Nam
 • 5
  Các chỉ tiêu kỹ thuật của đá QUARTZ ở Thanh Sơn, Phú Thọ làm đường ô tô
  2015
  Tạp chí cầu đường Việt Nam
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin