Ngô Thành Nam

Ngô Thành Nam

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xây dựng bài thực hành kế toán máy để giảng dạy trên nhiều phần mềm kế toán
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần “Kế toán tài chính 1” trong chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học tại Trường Đại học Hải Dương
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2014
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu soạn và giảng tích hợp về nộp thuế điện tử thuộc học phần Thực hành Tài chính - Kế toán, ngành Kế toán tại Trường Đại học Hải Dương
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2015
  Cấp Trường
 • 4
  Bài giảng thực hành kế toán máy về tiền lương và an sinh xã hội tại Trường Đại học Hải Dương
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016
  Cấp Trường
 • 5
  Bài giảng thực hành kế toán máy về tiền lương và an sinh xã hội tại Trường Đại học Hải Dương Bài giảng thực hành về tập hợp chi phí và tính giá thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất trên phần mềm kế toán MISA
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Các trường đại học địa phương trong cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức lớn và cơ hội mở
  2017
  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học địa phương trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” tại Trường Đại học Hải Dương
 • 2
  Ứng dụng mô hình công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  2016
  Tạp chí Tài chính
 • 3
  Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin
  2016
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 • 4
  Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  2009
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sách dịch “Smart Cities: Foundations, Principles, and Applications” (Thành phố thông minh: Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng)
  2019
  Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin