Ngô Thị Thanh Nga

Ngô Thị Thanh Nga

ThS

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  The effect of enterprise risk management on firm value: Evidence from Vietnam industry listed enterprises
  Volume 6 Number 4
  Accounting (Scopus), ISSN 2369-7407 (Online) - ISSN 2369-7393 (Print), Vol. 6 No. 4, pp. 473-480
 • 2
  Factors Affecting Firms' Performance: The case of Vietnam construction firm.
  Vol. 1, No. 2, 2020
  Research Journal of Finance and Accouting
 • 3
  Applications of Big data in Vietnamese Banks
  2019
  The 4th RSU International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2019, ISBN: 978-616-421-080-6
 • 4
  Quản trị lợi nhuận của nhà quản trị doanh nghiệp
  2018
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin