Nguyễn Công Đoàn

Nguyễn Công Đoàn

Tiến sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới và lộ trình thực hiện đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lắp động cơ diesel đang lưu hành tại Việt Nam
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu tận dụng nhiệt năng khí thải động cơ diesel tàu thủy để chạy máy phát nhiệt điện
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ diesel lắp trên các tàu cỡ vừa và nhỏ
  Vai trò: Thư ký khoa học
  2017
  Cấp Bộ
 • 4
  Nghiên cứu nâng cao tính kinh tế nhiên liệu và giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel bằng cách cung cấp dimethyl ether vào đường nạp
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2018
  Cấp Bộ
 • 5
  Đề xuất nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu
  Vai trò: Tham gia
  2018
  Cấp Bộ
 • 6
  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị tạo khí HHO bổ sung vào đường nạp của động cơ diesel tàu thủy nhằm nâng cao chất lượng quá trình cháy và giảm độc hại của khí xả thải ra môi trường
  Vai trò: Thư ký khoa học
  2019
  Cấp Bộ
 • 7
  Đánh giá mức phát thải các chất thải phi truyền thống có trong khí xả của động cơ khi sử dụng nhiên liệu sinh học và đề xuất giải pháp khắc phục
  Vai trò: Tham gia
  2019
  Cấp Bộ
 • 8
  Xu hướng di chuyển bằng xe điện tại Việt Nam
  Vai trò: Tham gia
  2020
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Khiem Ngoc Vu, Tuan Trong Tran, Doan Cong Nguyen, and Binh Thai Pham. Calculation of Fuel Baseline and CO2 Emission for Heavy Duty Vehicles in Viet Nam. CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, pp 1583-1592.
  2021
  SPRINGER - CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. ISBN 978-981-16-7159-3, ISBN 978-981-16-7160-9 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9
 • 2
  Doan Nguyen Cong, Khanh Nguyen Duc & Vinh Nguyen. The effects of dimethyl ether enriched air (DMEA) on exhaust pollutants and performance characteristics of an old generation diesel engine
  2021
  International Journal of Sustainable Engineering - Scopus, ESCI journal, Vol. 14, NO. 5, Pages 1143–1156, Print ISSN: 1939-7038, Online ISSN: 1939-7046
 • 3
  Yen-Lien T. Nguyen, Anh-Tuan Le, Khanh Nguyen Duc, Vinh Nguyen Duy, Cong Doan Nguyen. A study on emission and fuel consumption of motorcycles in idle mode and the impacts on air quality in Hanoi, Vietnam
  2021
  International Journal of Urban Sciences - ISI journal (SSCI, IF = 2.344), ISSN 1226-5934.
 • 4
  Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Công Đoàn, Vũ Ngọc Khiêm. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung khí HHO vào đường nạp đến chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường của động cơ diesel ISUZU 4 BD1T
  Số đặc biệt tháng 10/2020
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt (10/2020), ISSN 2615 - 9910.
 • 5
  Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Công Đoàn, Vũ Ngọc Khiêm. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung khí HHO vào đường nạp đến chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường của động cơ diesel
  Số đặc biệt (10/2019)
  Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường - Trường Đại học Thủy Lợi, số đặc biệt (10/2019), ISSN 1859 - 3941.
 • 6
  С.В. Виноградов, Ч.Х. Хоанг, К.Д. Нгуен. Программа для автоматического расчета параметров термоэлектрического генератора для установки на танкере «NSU Keystone»
  № 2 (70) июнь 2019
  Морской Вестник № 2 (70) июнь 2019, C. 64 - 68, ISSN 1812 - 3694
 • 7
  Vinh Nguyen Duy, Khanh Nguyen Duc, Doan Nguyen Cong, Hoi Nguyen Xa, Tuan Le Anh. Experimental study on improving performance and emission characteristics of used motorcycle fueled with ethanol by exhaust gas heating transfer system
  2019
  Energy for Sustainable Development (Netherlands), Vol. 51, August 2019, Pages 56-62. ISI journal (IF = 3.610)
 • 8
  Nguyễn Công Đoàn, Bùi Văn Chinh. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung dimethyl ether vào đường nạp đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel.
  2018
  Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội số 44 (02/2018), trang 75 - 78. ISSN 1859-3585.
 • 9
  Виноградов С.В., Чунг Хуан Хоанг, Конг Доан Нгуен. Моделирование теплообменника термоэлектрического генератора для использования в судовых энергетических установках. Морские интеллектуальные технологии, № 1 (39) Т. 1 2018, C. 117-122. ISSN 2073-7173.
  2018
  Research Centre Marine intelligent technologies, 190121, Lotsmanskaya st, 3, St Petersburg, Russia. (Web of Science database, ESCI journal)
 • 10
  Vinogradov S. V., Hoang Trung Huan, Nguyen Cong Doan. Design and calculation of a thermoelectric generator for ship power plants. Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine Engineering and Technologies, 2017, № 4, pp. 62-71. ISSN 2073-1574.
  2017
  Liên Bang Nga
 • 11
  Nguyễn Công Đoàn. Nghiên cứu tận dụng nhiệt năng khí xả động cơ diesel tàu thủy để chuyển hóa trực tiếp thành điện năng.
  2015
  Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chào mừng Hội nghị Khoa học Công nghệ Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực lần thứ 8, Số 27, trang 64 – 66. ISSN 1859-3585.
 • 12
  Nguyễn Công Đoàn, Phạm Như Nam. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng nhiệt khí xả của động cơ diesel máy xây dựng.
  2015
  Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chào mừng Hội nghị Khoa học Công nghệ Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực lần thứ 8, Số 27, trang 43 – 45. ISSN 1859-3585.
 • 13
  Nguyễn Công Đoàn, Trần Trọng Tuấn, Vũ Ngọc Khiêm, Phùng Văn Được, Nguyễn Hà Hiệp, Nguyễn Hoàng Vũ. Đánh giá hiện trạng kỹ thuật của xe tải lắp động cơ diesel đang lưu hành ở Việt Nam.
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015, trang 203 - 207. ISSN 2354-0818.
 • 14
  Nguyễn Công Đoàn, Trần Trọng Tuấn. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ số nén đến các thông số kỹ thuật - kinh tế của động cơ diesel tàu thủy Yanmar S185L-ST.
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015, trang 208 - 210. ISSN 2354-0818.
 • 15
  Теоретический и экспериментальный анализ тепловых выбросов с отработавшими газами судовых дизелей [Текст] / К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2012. – № 1. – С. 117-122. ISSN 2073-1574.
  2012
  Liên Bang Nga
 • 16
  Целесообразность внедрения нетрадиционных источников энергии [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Материалы Международной научно-практической конференции «Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистем Каспийского шельфа» (г. Астрахань, 07.09.2012г.). – Астрахань: Изд-во АГТУ, – 2012. – С. 73-77. ISBN 978-5-89154-469-7.
  2012
  Liên Bang Nga
 • 17
  Методика расчета и оценки параметров экспериментального термоэлектрического генератора [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2011. – № 1. – С. 84-91. ISSN 2073-1574.
  2011
  Liên Bang Nga
 • 18
  Применение термоэлектрических генераторов как средство утилизации сбросной теплоты судовых дизелей [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2011. – № 3. – С. 78-83. ISSN 2073-1574.
  2011
  Liên Bang Nga
 • 19
  Bằng sáng chế № 108214 Liên Bang Nga “Thiết bị tận dụng nhiệt năng khí thải trên trạm năng lượng tàu thủy”.
  2011
  Liên Bang Nga
 • 20
  Модельная экспериментальная установка с термоэлектрическим генератором [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Вестник АГТУ. Сер.: морская техника и технология.– 2010. – № 2. – С. 66-70. ISSN 2073-1574.
  2010
  Liên Bang Nga
 • 21
  Утилизация теплоты отработавших газов в судовых энергетических установках при помощи термоэлектрического генератора [Текст] / С.В. Виноградов, К.Р. Халыков, К.Д. Нгуен // Высокие технологии и фундаментальные исследования: Сб. трудов десяткой международной научно-практической конференции «исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (г. Санкт-Петербург, 09-11.12.2010г.). – С.: Изд-во Политехнический университет, 2010. – Том 2. – С. 176-178.
  2010
  Liên Bang Nga
 • 22
  Расчетно-теоретические исследования использования термоэлектрического генератора на судах типа РО-8 [Текст] / К.Д. Нгуен, К.Р. Халыков // Будущее машиностроения России: сб. тр. Всеро. конф. молодых ученых и специалистов. (г. Москва, 22-25.09.2010г.) / МГТУ имени Н.Э. Баумана. –М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – С. 183-184. ISBN 978-5-4253-0016-4.
  2010
  Liên Bang Nga
 • 23
  Экономические и технические факторы, ограничивающие форсирование дизелей наддувом [Текст] / Нгуен К.Д., Колосов К.К., Дорохов П.А. // Сб. материалов международного научного семинара «Перспективы использования результатов фундаментальных научных исследований в судостроении и эксплуатации флота Юга России». –Астрахань: АГТУ, 2009. – С. 78-83. ISBN 978-5-89154-302-7.
  2009
  Liên Bang Nga
 • 24
  Анализ целесообразности форсирования наддувом судовых малоразмерных дизелей [Текст] / К.Д. Нгуен // Материалы четветой международной научно-технической конференции «Автоматизация и энергосбережение машино-строительного и металлургического производств, технология и надежности машин, приборов и оборудования». Т.2.-Вологда: ВоГТУ, 2008. – С. 39-41. ISBN 978-5-87851-362-3.
  2008
  Liên Bang Nga
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Đào Việt Hưng
  Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy nén ly tâm của động cơ tua bin khí cỡ nhỏ
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020
 • 2
  Nguyễn Hoàng Lâm
  Nghiên cứu tính toán bộ phối hợp nguồn động lực cho ô tô hybrid
  Trình độ: Thạc sĩ
  2021