Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

PGS.TS

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: PHT Nguyễn Hoàng Long

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ứng dụng phương pháp mô phỏng số trong việc lượng hoá chỉ tiêu tổng hợp về cường độ mặt đường cứng đường ôtô và sân bay phục vụ công tác nghiệm thu đánh giá chất lượng công trình
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2007
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy mặt đường ô tô trong điều kiện khai thác ở Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2008
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy mặt đường cứng đường ô tô theo phương pháp tuyến tính thống kê
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2009
  Cấp Trường
 • 4
  Đề xuất giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sử chữa, nâng cấp đường ô tô
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Bộ
 • 5
  Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Bộ
 • 6
  Giải pháp xử lý, tái chế phế phẩm nông nghiệp làm đường giao thông nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Tỉnh
 • 7
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
  Vai trò: Thư ký, Chủ nhiệm 01 đề tài nhánh
  2013
  Cấp Nhà nước
 • 8
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hawkeye trong khảo sát đánh giá chất lượng mặt đường
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2014
  Cấp Bộ
 • 9
  TCVN "Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát", thay thế TCN263-2000
  Vai trò: Chủ trì
  2015
  Cấp Bộ
 • 10
  Nghiên cứu đánh giá chất lượng bitum bằng thiết bị cắt động lưu biến có thí nghiệm đối chiếu với độ nhớt động học
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2015
  Cấp Bộ
 • 11
  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG BITUM PMB40 VÀ PMB60
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Artificial Intelligence-Based Model for the Prediction of Dynamic Modulus of Stone Mastic Asphalt
  Volume 10, Issue 15
  Applied Sciences (Switzerland) - ISI, IF = 2.474
 • 2
  Nghiên cứu đánh giá chỉ số kháng nứt Cracking Tolerance Index (CTIndex) của hỗn hợp Stone Mastic Asphalt (SMA) thi công theo công nghệ ấm
  Số tháng 12/2019, trang 53-58
  Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 12 năm 2019, trang 53-58
 • 3
  Adaptive Network Based Fuzzy Inference System with Meta-Heuristic Optimizations for International Roughness Index Prediction
  Volume 9 Issue 21
  Applied Sciences (Switzerland) - ISI, IF = 2.217
 • 4
  Geochemical modelling for prediction of chloride diffusion in concrete exposed to seawater
  CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure pp 385-390
  CIGOS 2019, Springer.
 • 5
  Development of Hybrid Artificial Intelligence Approaches and a Support Vector Machine Algorithm for Predicting the Marshall Parameters of Stone Matrix Asphalt
  Volume 9 Issue 15, 4 August 2019, pp 1-20.
  Applied Sciences (Switzerland) - ISI, IF = 2.217
 • 6
  Conductivity of composites with multiple polygonal aggregates, theoretical estimates and numerical solutions from polarization series
  2018
  International Journal of Engineering Science
 • 7
  A Study on Calculation of Rutting Depth of Pavement Asphalt Concrete Layer In Under Vietnam Conditions
  2018
  International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 7 (2018) pp. 5452-5457
 • 8
  Effect of aggregate gradation on rutting of asphalt concrete by using a wheel tracking device in Vietnam
  2018
  Journal of the Mechanical Behavior of Materials
 • 9
  A comparative study of sequential minimal optimization-based support vector machines, vote feature intervals, and logistic regression in landslide susceptibility assessment using GIS
  2017
  Environmental Earth Sciences
 • 10
  Nghiên cứu thực nghiệm tương quan một số đặc tính cơ lý của bitum và khả năng kháng hằn vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 11
  Nghiên cứu đánh giá chất lượng mặt đường trong giai đoạn khai thác thông qua chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI theo quan điểm lý thuyết độ tin cậy
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 12
  Research on the Correlation Between International Roughness Index (IRI) and Present Serviceability Index (PSI), Recommendations on Evaluation Rates in Vietnam’s Conditions
  2017
  International Journal of Engineering Research & Technology
 • 13
  Experimental Research on the Effect of Compaction on the Properties of Hot Mix Asphalt Concrete
  2017
  International Journal of Engineering Research & Technology
 • 14
  Tính năng của bê tông asphalt sử dụng bitum PMB60
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 15
  Ứng dụng công nghệ Hawkeye trong đánh giá tình trạng mặt đường cao tốc ở Việt Nam
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 16
  Xác định nguyên nhân và kiến nghị giải pháp sử dụng vật liệu khắc phục biến dạng không phục hồi và xô trượt lớp bê tông asphalt mặt đường trong điều kiện Việt Nam
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 17
  Phương pháp thiết kế và giải pháp kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền BTXM hiện hữu
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 18
  Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính lưu biến của bitum sử dụng ở Việt Nam
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 19
  Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối cốt liệu đến chiều sâu lún vệt bánh xe trên mẫu bê tông Asphalt bằng thiết bị Wheel Tracking
  2014
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 20
  Nghiên cứu về sự hóa già của bitum trong phòng thí nghiệm
  2014
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 21
  Tính toán xác định số phân cấp PCN tấm BTXM hai lớp mặt đường sân bay bằng thiết bị FWD
  2014
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 22
  Nghiên cứu xác định phân phối xác suất các đại lượng ngẫu nhiên tham số tính toán kết cấu áo đường bê tông xi măng
  2010
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam
 • 23
  Đánh giá độ tin cậy một số công trình mặt đường BTXM đang khai thác tại Việt Nam
  2010
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 24
  Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số tính toán đến độ tin cậy của kết cấu mặt đường cứng đường ôtô
  2010
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam
 • 25
  Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá độ tin cậy kết cấu mặt đường bê tông xi măng
  2010
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 26
  Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy kết cấu mặt đường mềm theo chỉ tiêu độ võng đàn hồi
  2010
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 27
  Nghiên cứu trạng thái ứng suất- biến dạng và tính toán mô đun đàn hồi tương đương trong kết cấu áo đường hệ 2 lớp
  2008
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam
 • 28
  Tính toán độ tin cậy kết cấu mặt đường ô tô và sân bay theo phương pháp tuyến tính thống kê
  2008
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 29
  Ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo trong tính toán độ tin cậy mặt đường cứng đường ô tô
  2008
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 30
  Tính toán mô đun đàn hồi tương đương áo đường hệ nhiều lớp
  2008
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 31
  Road network, the work of road maintenance & management and the necessary of developing a road maintenance and management system in Vietnam
  2008
  Proceedings of the international seminar on infrastructure management for developing world.
 • 32
  Nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng của kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng”
  2006
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Xây dựng mặt đường
  2013
  NXB Giao thông vận tải
 • 2
  Thiết kế đường ô tô
  2016
  Xây dựng
 • 3
  Quản lý khai thác đường
  2017
  NXB Xây dựng
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Nguyễn Văn Minh
  Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của bitum theo SuperPave và định hướng áp dụng ở Việt Nam Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của bitum theo SuperPave và định hướng áp dụng ở Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2013
 • 2
  Đỗ Duy Tùng
  Nghiên cứu đánh giá chất lượng bitum theo đặc tính sử dụng nhằm nâng cao khả năng chống biến dạng của bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2014
 • 3
  Hoàng Viết Cường
  Tính toán, đánh giá số phân cấp PCN mặt đường BTXM sân bay bằng thiết bị đo độ võng động FWD
  Trình độ: Thạc sĩ
  2015
 • 4
  Lê Ngọc Dung
  Nghiên cứu ảnh hưởng của xe quá tải đến đến ổn định nền đường trong kết cấu áo đường mềm
  Trình độ: Thạc sĩ
  2015
 • 5
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Tính toán xác định chiều dày hợp lý lớp bê tông nhựa theo chỉ tiêu độ bền mỏi của kết cấu mặt đường mềm
  Trình độ: Thạc sĩ
  2016
 • 6
  Phạm Viết Hoàng
  Tính toán xác định chiều dày hợp lý lớp bê tông nhựa theo chỉ tiêu độ bền cắt trượt trong kết cấu mặt đường mềm
  Trình độ: Thạc sĩ
  2016
 • 7
  Trần Quang Hợp
  Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp công nghệ phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do ảnh hưởng của ngập lụt đến các công trình đường bộ ở Tứ giác Long Xuyên trong bối cảnh BĐKH
  Trình độ: Tiến sĩ
  dự kiến 2017
 • 8
  Vũ Thành Hưng
  Nghiên cứu ảnh hưởng của bột khoáng đến khả năng chịu nhiệt của của bê tông asphalt trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam
  Trình độ: Tiến sĩ
  dự kiến 2018
 • 9
  Lê Thanh Hải
  Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vật liệu đến hằn lún vệt bánh xe mặt đường bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam
  Trình độ: Tiến sĩ
  dự kiến 2019