Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Doctor of Engineering

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phân tích ảnh hưởng của các tham số cấu tạo đến sự cong vênh trong cầu dầm hộp thép
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Effect of surface moisture on air-permeability kT and its correction
  2021
  Materials and Structures, SCIE, H-89, IF=2.901 https://doi.org/10.1617/s11527-021-01666-1
 • 2
  Performances of eco-fine-grained concrete containing saline sand as partial fine aggregate replacement
  2021
  Journal of Applied Science and Engineering (ESCI-ISI) https://doi.org/10.6180/jase.202108_24(4).0009
 • 3
  Evaluation of mechanical strength and durability characteristics of eco-friendly mortar with cementitious additives
  2021
  Journal of Applied Science and Engineering (ESCI-ISI) https://doi.org/10.6180/jase.202108_24(4).0010
 • 4
  Recycling of waste incineration bottom ash in the production of interlocking concrete bricks
  2021
  Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE; ISBN; http://stce.nuce.edu.vn/index.php/en/article/view/1875
 • 5
  Bearing capacity of drilled shaft in intermediate geomaterials
  2020
  Magazine in Civil Engineering- ISI (ESCI)
 • 6
  Artificial Intelligence-Based Model for the Prediction of Dynamic Modulus of Stone Mastic Asphalt
  2020
  Applied Sciences (Switzerland) - ISI, (IF = 2.474).
 • 7
  May Huu Nguyen, Kenichiro Nakarai, Roberto Torrent, Service life prediction of steam-cured concrete utilizing in-situ air permeability measurements
  2020
  Cement and Concrete Composites ISI (SCIE; IF=6.257) https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103747
 • 8
  Air permeability of cover concrete quality of precast box culverts affected by casting direction
  2019
  Innovation for Sustainable Infrastructure, 2019 (SPRINGER Book chapter) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-0802-8_78
 • 9
  Air permeability coefficients of expansive concrete confined by rebars
  2019
  Innovation for Sustainable Infrastructure, 2019 (SPRINGER Book chapter) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-0802-8_88
 • 10
  Air Permeability of Precast Concrete Box Culvert Applying Steam Curing Condition
  2019
  The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture, 2019 (SPRINGER Book chapter). https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-15-5144-4_37
 • 11
  Chloride Penetration Test of Concrete Simulating Deicing Salt Attack
  2019
  The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture, 2019 (SPRINGER Book chapter). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-5144-4_38
 • 12
  May Huu Nguyen, Kenichiro Nakarai, Yuya Kai, Sohei Nishio, Early evaluation of cover concrete quality utilizing water intentional spray tests
  2019
  Construction and Building Materials ISI (SCIE; IF=4.419) 231 (2020) 117144 https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117144
 • 13
  May Huu Nguyen, Kenichiro Nakarai, Sohei Nishio, Durability index for quality classification of cover concrete based on water intentional spraying tests.
  2019
  Cement and Concrete Composites ISI (SCIE; IF=6.257) (2019): 103355. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103355
 • 14
  May Huu Nguyen, Kenichiro Nakarai, Yasutaka Kubori, Sohei Nishio, Validation of simple nondestructive method for evaluation of cover concrete quality
  2018
  Construction and Building Materials ISI (SCIE; IF=4.419) 201 (2019) 430–438. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.12.109
 • 15
  Phân tích giải pháp kết cấu móng cọc mố cầu bằng phương pháp phần tử hữu hạn
  2016
  Nội san số 02 Trường ĐH CNGTVT
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin