Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Đặc điểm làm việc trụ cầu nhiều tầng dạng cột
  2014
  Tạp chí khoa học “ Khoa học và công nghệ trong lịch vững đường’’
 • 2
  Bố trí cốt thép trụ cầu nhiều tầng dạng cột
  2014
  Tạp chí khoa học “ Khoa học và công nghệ trong lịch vững đường’’
 • 3
  Đặc điểm trụ cầu và nút giao thông tại Việt Nam
  2013
  Tạp chí khoa học trường ĐH GT đường bộ Matxcova
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin