Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu một số thông số công nghệ thủy nhiệt cho bột nano TiO2 có tính quang xúc tác trong vùng khả kiến
  Vai trò: Tác giả
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu chế tạo các đế SERS phủ vật liệu nano lai Ag/GO ứng dụng trong phát hiện thuốc trừ sâu methamidophos và thiram với độ nhạy cao
  Vai trò: Thành viên
  2018
  Cấp Trường
 • 3
  Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu nano tổ hợp giữa cấu trúc 3D carbon micro-nano xốp và các hạt nano kim loại quý (Au, Ag)/ôxít đồng (Cu2O) ứng dụng trong kiểm soát và xử lý môi trường nước
  Vai trò: Thành viên
  2018 - 2022
  Cấp Bộ
 • 4
  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  Vai trò: Thành viên
  2019
  Cấp Tỉnh
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Effect of the phase composition of iron oxide nanorods on SO2 gas sensing performance
  Materials Research Bulletin
  Materials Research Bulletin, ELSERVIER
 • 2
  Synthesis, Characterization, and gas sensing properties of Fe3O4/FeOOH nanocomposites for a mass-type gas sensor
  Materials Science in Semiconductor Processing 118 (2020) 105211
  Materials Science in Semiconductor Processing, ELSERVIER
 • 3
  NO2 GAS SENSOR BASED ON QCM COATED WITH IRON OXIDE NANORODS
  Vol 58, No 2, 2020
  VIETNAM JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • 4
  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hạt nano ô xít sắt và ứng dụng làm cảm biến phát hiện khí NH3 ở nhiệt độ phòng
  2019
  Kỷ yếu Hội nghị VLCR và KHVL toàn quốc lần 11 SPMS 2019
 • 5
  Ethanol Vapor Sensingproperty Ofquartz Crystal Microbalance Sensor Coated with Carbon Nanotubes.
  2019
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 132 (2019)
 • 6
  SO2 sensor based on iron oxide nanorods coated quartz crystalline microbalance
  2018
  kỉ yếu hội nghị "The 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, IWAMSN 2018"
 • 7
  CO Gas Sensor Based on Quartz Crustal Microbalance Coated with Iron Oxide Nanorods via Co-precipitation Method
  2017
  Kỉ yếu hội nghị “The 12th Asian conference on chemical sensors ACCS2017”.
 • 8
  SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC VÀ HÌNH THÁI HỌC CỦA VẬT LIỆU TiO2 VÀ TiO2: V+5 0,5 % CHẾ TẠO TRONG MÔI TRƯỜNG TRUNG TÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG KIỀM
  2015
  Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 - SPMS2015
 • 9
  An improvement of photocatalyst of TiO2: V5+ nanoparticles
  2012
  Hội nghị quang học quang phổ toàn quốc lần VII
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin