Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học ứng dụng

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu một số thông số công nghệ thủy nhiệt cho bột nano TiO2 có tính quang xúc tác trong vùng khả kiến
  Vai trò: Tác giả
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu chế tạo các đế SERS phủ vật liệu nano lai Ag/GO ứng dụng trong phát hiện thuốc trừ sâu methamidophos và thiram với độ nhạy cao
  Vai trò: Thành viên
  2018
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu phát triển các hệ nano dị thể mới cấu trúc dạng lai hóa và lõi-vỏ trên cơ sở vật liệu nano từ tính hoặc nano kim loại với các vật liệu 2 chiều (kim loại chuyển tiếp chalcogenua và graphenoxide) định hướng ứng dụng trong y sinh và môi trường
  Vai trò: Kỹ thuật viên
  2018
  Cấp Bộ
 • 4
  Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu nano tổ hợp giữa cấu trúc 3D carbon micro-nano xốp và các hạt nano kim loại quý (Au, Ag)/ôxít đồng (Cu2O) ứng dụng trong kiểm soát và xử lý môi trường nước
  Vai trò: Thành viên
  2018 - 2022
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  Vai trò: Thành viên
  2019
  Cấp Tỉnh
 • 6
  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano ô-xit sắt ứng dụng trong cảm biến khí
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2022
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Synthesis and gas adsorption properties of γ‐Fe2O3 nanoparticles for mass‐type sensing application
  2022
  Particle & Particle Systems Characterization
 • 2
  Application of an artificial neural network and QCM sensor coated with γ-Fe2O3 nanoparticles for estimation of SO2 gas sensing characteristics
  Vol. 1 No.01 (2022)
  Journal of Science and Transport Technology
 • 3
  ZnO/ZnFe2O4 nanocomposites-based electrochemical nanosensors for detection of furazolidone in pork and shrimp samples: Exploring the role of crystallinity, phase ratio and heterojunction formation
  2022
  New Journal of Chemistry
 • 4
  Dual-functional sensing properties of ZnFe2O4 nanoparticles for detection of the chloramphenicol antibiotic and sulfur dioxide gas
  2021
  Sensors and Actuators A: Physical, Elservier
 • 5
  Effect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensors
  2021
  Sensor and Actuaors A: physical, ELSERVIER
 • 6
  Effect of the phase composition of iron oxide nanorods on SO2 gas sensing performance
  Materials Research Bulletin
  Materials Research Bulletin, ELSERVIER
 • 7
  Synthesis, Characterization, and gas sensing properties of Fe3O4/FeOOH nanocomposites for a mass-type gas sensor
  Materials Science in Semiconductor Processing 118 (2020) 105211
  Materials Science in Semiconductor Processing, ELSERVIER
 • 8
  NO2 GAS SENSOR BASED ON QCM COATED WITH IRON OXIDE NANORODS
  Vol 58, No 2, 2020
  VIETNAM JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • 9
  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hạt nano ô xít sắt và ứng dụng làm cảm biến phát hiện khí NH3 ở nhiệt độ phòng
  2019
  Kỷ yếu Hội nghị VLCR và KHVL toàn quốc lần 11 SPMS 2019
 • 10
  Ethanol Vapor Sensingproperty Ofquartz Crystal Microbalance Sensor Coated with Carbon Nanotubes.
  2019
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 132 (2019)
 • 11
  SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC VÀ HÌNH THÁI HỌC CỦA VẬT LIỆU TiO2 VÀ TiO2: V+5 0,5 % CHẾ TẠO TRONG MÔI TRƯỜNG TRUNG TÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG KIỀM
  2015
  Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 - SPMS2015
 • 12
  An improvement of photocatalyst of TiO2: V5+ nanoparticles
  2012
  Hội nghị quang học quang phổ toàn quốc lần VII
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin