Nguyễn Thị Diệu Thu

Nguyễn Thị Diệu Thu

Tiến sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các công ty sản xuất phần mềm thuộc Tập đoàn CMC
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  The effect of enterprise risk management on firm value: Evidence from Vietnam industry listed enterprises
  2020
  Accounting (Scopus), ISSN 2369 – 7407 (online), ISSN 2369-7393 (paper), Vol 6, number 4, April 14 2020.
 • 2
  Financial Perofmance and Corporate Governance in Microfinance: Evidence from Viet Nam
  2020
  European Journal of Business and Management ISSS 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 Vol.12, No 3,2020
 • 3
  Research on management Accounting of Fixed Assets at Vinacomin, Viet Nam
  Vol.61.2019
  Journal of Resources Developmet anh Management, ISSN 2422-8397.
 • 4
  Determinants of Financial inclusion: Comparative study of Asian Countries
  2019
  European Journal of Business and Management (Scopus), ISSN (Paper) 2305-2147, ISSN (Online) 2222-6737, October 28, 2019
 • 5
  Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện – nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
  số 10/2019
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
 • 6
  Kế toán lợi thế thương mại: Sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế
  số 08/2019.
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
 • 7
  Determining the Price of Software Products in Software Manufacturing Firmsin Vietnam
  2019
  European Journal of Business and Management, ISSN (Paper) 2222-1905, ISSN (Online) 2222-2839, May 4, 2019.
 • 8
  Research on Criteria for Operational Audit of Expenditure from State Budget in Vietnam
  2019
  Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online)
 • 9
  Doanh thu và ghi nhận doanh thu
  2018
  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • 10
  Hoàn thiện phương pháp phân bổ giá trị sản phẩm phần mềm lõi
  2018
  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • 11
  Phương pháp giá bán lẻ trong xác định giá trị hàng tồn kho
  2018
  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • 12
  Xác định đối tượng chịu chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam
  2017
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
 • 13
  Bàn về tài khoản kế toán nguyên liệu, vật liệu theo quy định hiện nay
  2016
  Nội san Khoa học và Công nghệ Giao Thông số 01 tháng 03/2016
 • 14
  Tăng cường quản lý rủi ro trong xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2016
  Tạp chí kế toán & kiểm toán số tháng 07/2016
 • 15
  Đặc điểm của sản phẩm phần mềm ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay
  2014
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 10/2014
 • 16
  Vận dụng nguyên tắc kế toán để xác định chi phí trong doanh nghiệp
  2013
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 011/2013
 • 17
  Quản lý mức tiền mặt tồn quỹ đối với các doanh nghiệp hiện nay
  2012
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 01/2012
 • 18
  Chi phí khấu hao TSCĐ: Sự khác biệt giữa quy định của thuế và kế toán
  2011
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 01/2011
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tài liệu bồi dưỡng kế toán - kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
  2018
  Nhà xuất bản Tài chính
 • 2
  Bài tập kế toán tài chính 1
  2020
  Nhà xuất bản tài chính
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Giang Thị Tuyết Nhung
  Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế SD Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 2
  Chu Thị Thu Hằng
  Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng tại Công ty cổ phần kiến trúc IDIC
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 3
  Nguyễn Thị Tuyết
  Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ xây lắp điện lực dầu khí Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 4
  Đào Nguyên Mạnh
  Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhung Hồng
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019