Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Thạc Sĩ Khoa học

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ trụ kín làm bằng vật liệu FGM
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2012
  Cấp Trường
 • 2
  Tính toán tấm Composite bằng phương pháp giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin