Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thạc sĩ Kế toán

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ và xây lắp Biển Bạc
  Vai trò: Hướng dẫn sinh viên NCKH
  2019
  Cấp Trường
 • 2
  Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 568
  Vai trò: giảng viên hướng dẫn sv NCKH
  2020
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến hệ thống thông tin kế toán
  2020
  Tạp chí Tài chính
 • 2
  Cơ hội và thách thức từ EVFTA đối với doanh nghiệp Việt Nam
  2020
  Tạp chí Tài chính
 • 3
  Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán của doanh nghiệp sản xuất
  Tạp chí Tài chính, Kỳ 2- tháng 6/2020
  Tạp chí Tài chính, Kỳ 2- tháng 6/2020
 • 4
  Giải pháp phần mềm kế toán trực tuyến cho các doanh nghiệp Việt Nam
  2017
  Tạp chí Tài chính
 • 5
  Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội
  2016
  Nội san Khoa học và Công nghệ giao thông
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sách bài tập Nguyên lý kế toán
  2019
  NXB Tài Chính
 • 2
  Sách Bài tập Kế toán tài chính 3
  2021
  NXB Tài chính
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin