Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến nhân cách đạo đức của sinh viên trường Cao đẳng GTVT (Nay là trường Đại học Công nghệ GTVT)
  Vai trò: tham gia
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT với việc học tập và làm theo phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh
  Vai trò: tham gia
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT
  Vai trò: tham gia
  2014
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Gia đình và giáo dục gia đình với xây dựng lối sống của thanh niên
  2020
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 5-2020
 • 2
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống
  Số đặc biệt kỳ 2 tháng 4 năm 2019
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 4- 2019
 • 3
  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đổi mới đào tạo giáo viên giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài một số năng lực cần có của giáo viên trong dạy học phân hóa trước yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0
  2018
  Nhà xuất bản đại học sư phạm
 • 4
  Tác động của Internet và truyền thông hiện đại đến lối sống của thanh niên
  2018
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, 3/2018
 • 5
  Giáo dục học đường với việc xây dựng lối sống cho thanh niên
  2017
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, 5/2017
 • 6
  Sống thử và đạo đức sinh viên
  2016
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 6/2016
 • 7
  Giáo dục đạo đức cho sinh viên hướng tới phát triển bền vững
  2015
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 4/2015
 • 8
  Vai trò giáo dục của gia đình đến lối sống thanh niên
  2014
  Tạp chí Dân tộc, số 163, tháng 7-2014
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Thuyết Tam tòng tứ đức trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay
  2016
  Nhà xuất bản Hồng Đức
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin