Nguyễn Thị Thu Cúc

Nguyễn Thị Thu Cúc

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy môn hóa học đại cương
  Vai trò: chủ đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu sự hấp phụ các khí thải giao thông CO, NOx, Fomandehit, hidrocacbon trên bề mặt lá cây
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2013
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Điều chế và khảo sát tính chất của Titan đioxit dạng bột có kích thước nano mét từ chất đầu TiCl4
  2005
  Đại học KHTN- Đại học QGHN
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Giáo trình Hóa Học Đại Cương
  2014
  NXB Giao Thông Vận Tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin