Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng KHCN và HTQT

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xây dựng mô hình thu gom, xử lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã bị loại bỏ tại Việt Nam
  Vai trò: Tham gia
  2009
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành giao thông vận tải theo nhu cầu xã hội
  Vai trò: Tham gia
  2011
  Cấp Bộ
 • 3
  Chương trình mục tiêu Quốc gia: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  Vai trò: Tham gia
  2011
  Cấp Bộ
 • 4
  Nghiên cứu ứng dụng phần mềm moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường ĐH Công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tiếng Anh Xây dựng công trình giao thông
  2012
  NXB GTVT
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin